Water info

4-9-2014 Nieuwe STCW certificaten voor commerciële pleziervaart.

Dhr. Marc Broucke, adviseur-generaal bij FOD Mobiliteit, deelt ons mede dat er op 4 september 2014 een nieuw besluit verschenen is "Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1973 houdende zeevaartinspectiereglement".

In dit besluit worden 2 nieuwe STCW certificaten voor commerciële pleziervaart ingevoerd:

Voorschrift VII/14: Verplichte minimumeisen inzake vaarbevoegdheidsverlening voor officieren belast met de brugwacht op commerciële pleziervaartuigen met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter of met een brutotonnenmaat van minder dan 200 die worden gebruikt voor reizen binnen 30 zeemijl uit een kust:
1. Iedere officier belast met de brugwacht op een commercieel pleziervaartuig met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter of met een brutotonnenmaat van minder dan 200 dat wordt gebruikt voor reizen binnen 30 zeemijl uit een kust is in het bezit van een passend vaarbevoegdheidsbewijs.
2. Ieder die een passend vaarbevoegdheidsbewijs overeenkomstig punt 1 wenst te verkrijgen, moet:
2.1. niet jonger zijn dan 18 jaar;
2.2. een goedgekeurde diensttijd aan dek van ten minste 1 jaar hebben voltooid na de leeftijd van 16 jaar;
2.3. voldoen aan de geldende eisen van de voorschriften van hoofdstuk IV, voor zover van toepassing, om radiowerkzaamheden te verrichten in overeenstemming met het radioreglement;
2.4. een goedgekeurde studie en opleiding hebben voltooid en voldoen aan de bekwaamheidsnormen van sectie A-II/3 van de STCW-code voor officieren belast met brugwacht op zeeschepen met een brutotonnenmaat van minder dan 500 met uitzondering van de bekwaamheidsnormen vermeld in de tabel onder de titel "Functie: Behandelen en stuwen van lading op operationeel niveau" van sectie A-II/3 van de STCW-code; met dien verstande dat de vereisten bedoeld in kolom 2 van tabel A-II/3 van sectie A-II/3 van de STCW-code slechts van toepassing zijn in zoverre ze relevant zijn voor een commercieel pleziervaartuig met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter of met een brutotonnenmaat van minder dan 200 dat wordt gebruikt voor reizen binnen 30 zeemijl uit een kust en rekening houdend met de veiligheid van alle zeeschepen die zich in dezelfde wateren kunnen bevinden;
2.5. een goedgekeurde praktische proef hebben afgelegd waarmee in de praktijk wordt aangetoond dat aan de bekwaamheidsnormen vermeld in punt 2.4 werd voldaan.

Voorschrift VII/15: Verplichte minimumeisen inzake vaarbevoegdheidsverlening voor kapiteins dienstdoende op commerciële pleziervaartuigen met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter of met een brutotonnenmaat van minder dan 200 die worden gebruikt voor reizen binnen 30 zeemijl uit een kust:
1. Iedere kapitein dienst doen op een commercieel pleziervaartuig met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter of met een brutotonnenmaat van minder dan 200 dat wordt gebruikt voor reizen binnen 30 zeemijl uit een kust is in het bezit van een passend vaarbevoegdheidsbewijs.
2. Ieder die een passend vaarbevoegdheidsbewijs overeenkomstig punt 1 wenst te verkrijgen, moet:
2.1. voldoen aan de eisen inzake vaarbevoegdheidsverlening voor een officier belast met de brugwacht zoals bepaald in VII/14, en in die hoedanigheid ten minste 12 maanden goedgekeurde diensttijd hebben behaald; en
2.2. een goedgekeurde studie en opleiding hebben voltooid en voldoen aan de bekwaamheidsnormen van sectie A-II/3 van de STCW-code voor kapiteins op zeeschepen met een brutotonnenmaat van minder dan 500 en aan de bekwaamheidsnormen van sectie A-V/2 van de STCW-code, met uitzondering van de bekwaamheidsnormen vermeld in de tabel onder de titel "Functie: Behandelen en stuwen van lading op operationeelniveau" van sectie A-II/3 van de STCW-code met dien verstande dat de vereisten bedoeld in kolom 2 van tabel A-II/3 van sectie A-II/3 van de STCW-code en de vereisten van sectie A-V/2van de STCW-code slechts van toepassing zijn in zoverre ze relevant zijn voor een commercieel pleziervaartuig met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter of met een brutotonnenmaat van minder dan 200 dat wordt gebruikt voor reizen binnen 30 zeemijl uit een kust en rekening houdend met de veiligheid van alle zeeschepen die zich in dezelfde wateren kunnen bevinden.

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1973 houdende zeevaartinspectiereglement"

Maximaal toegelaten vaarsnelheid

Maximaal toegelaten vaarsnelheid

Voor verschillende waterlopen is de maximaal toegelaten vaarsnelheid vastgelegd in een Bericht aan de Scheepvaart. Waterwegen en Zeekanaal heeft alle snelheden voor haar vaargebied dit voorjaar in deze pdf gebundeld. De vaarsnelheden in het gebied van nv De Scheepvaart vind je hier (scroll helemaal beneden).

BLAUWE VLAG

BLAUWE VLAG

De Blauwe Vlag is een internationaal kwaliteitskeurmerk dat in Vlaanderen wordt uitgereikt door de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Foundation for Enviromental Education (FEE) en staat garant voor kwaliteitsvol duurzaam toerisme aan de kust en binnenwateren. Jachthavens en zwemvijvers kunnen zich hiermee onderscheiden op het vlak van waterkwaliteit, interne milieuzorg, milieueducatie en veiligheid. Kiezen voor de Blauwe Vlag vraagt een blijvende inspanning van de uitbaters, het kwaliteitslabel dient immers elk jaar hernieuwd te worden.

Bekijk hier de criteriahandlieiding voor jachthavens 2014 »

RIS - Digitale vaarkaarten

RIS - Digitale vaarkaarten

River Information Services (RIS) zijn moderne verkeersmanagementsystemen. Ze zorgen voor een snelle elektronische overdracht van gegevens tussen water en de wal. Dit doen ze aan de hand van live waterkaarten. U kunt deze gratis kaarten verkrijgen via de Vlaamse, Nederlandse, Franse of Duitse RIS websites. Momenteel zijn er kaarten voor volgende gebieden te beschikbaar:

Vlaanderen, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Servië

In de toekomst zullen er meer landen en gebieden beschikbaar worden.
Om deze kaarten te lezen hebt u wel 'ENC viewer' of 'OpenCPN' nodig. Deze zijn eveneens gratis te downloaden.

Klik hier voor het RIS introductiefilmpje » 

Volg deze handleiding om de programma's en kaarten te downloaden »

Melden van activiteiten aan het MRCC

Melden van activiteiten aan het MRCC

Het belang van de veiligheid op zee tijdens uw clubtraining of georganiseerde wedstrijd is van het grootste belang. Daarom is het verplicht dat voor elke georganiseerde training, wedstrijd of scholingsactiviteit waarbij je als club een derogatie wil aanvragen op artikel 37§1, je deze aanvraagt uiterlijk 3 weken op voorhand bij het het MRCC. Het MRCC Oostende is het centrale meldpunt voor Search & Rescue (SAR) acties of andere incidenten op zee.

Via de VYF site kan je via het online formulier de aanvraag digitaal doorsturen naar MRCC. We hebben deze functie vanaf 2012 voorzien in samenwerking met MRCC, dit om meer uniformiteit te voorzien in de aanvragen van de clubs. Bij goedkeuring van de aanvraag zal MRCC het attest van derogatie aan de club bezorgen.

De effectieve aanvang van de activiteit, en bij het beëindigen ervan, moet je ook de dag zelf melden aan het MRCC via de beschikbare nummers en frequenties. 

Ga naar de MRCC pagina op de VYF site om je activiteit door te geven »

RODE DIESEL

Wij vernemen van verschillende yachtclubs dat de douane bijzonder actief controles uitvoert naar rode diesel.
Onder druk van de RYA besliste UK om nog verder rode diesel te verdelen en een factuur met BTW 40/60 te voorzien, 40% voor verwarming en boordenergie (afzonderlijke diesel) en 60% voor voortstuwing. Bij elke tankbeurt wordt door de pompist gevraagd indien je aan de 100% of voor de 40/60% btw regel wenst gefactureerd te worden. Goed zeemanschap vereist dat men voltankt vooraleer af te varen. In de UK jachthavens kan men enkel rode diesel tanken wat in België als een inbreuk geverbaliseerd wordt. Bijkomend wordt men verplicht binnen de kortste keren zijn tanks te laten kuisen en de brandstoffilters te laten vervangen.. een dure grap.

Deze situatie, waarbij de pleziervaarder voor zijn legaal gedrag bestraft wordt, is onaanvaardbaar en werd door de VYF in het Subteam der Kustjachthavens aangeklaagd.

Het Subteam kon rekenen op het begrip van Dhr. Cockuyt, Gewestelijk Directeur van Douane en Accijnzen, die inmiddels bij de hoofdadministratie een voorstel heeft ingediend:

a) bij vaststelling van aanwezigheid van rode diesel zou men niet meer overgaan
tot onmiddellijke inning van de boete
b) wel wordt een dossier opgemaakt waarbij redelijkheid zal getoond worden indien
de gezagvoerder het bewijs kan voorleggen dat hij in UK getankt heeft en een
factuur kan voorleggen volgens de 100% BTW regel
c) de federaties worden op de hoogte gehouden omtrent de genomen beslissingen

De VYF adviseert de pleziervaarder het volgende:

a) om in UK enkel te tanken mits factuur volgens de 100% btw regel
b) de factuur bij te houden en de tankbeurt in het logboek in te schrijven
c) nooit een onmiddellijke minnelijke schikking of boete te aanvaarden
d) elke controle te willen meedelen via uw club aan de federatie.

De clubs werden verzocht om de controles van hun clubleden te willen verzamelen en deze dan gebundeld door te sturen naar het VYF secretariaat.
Meer informatie over deze problematiek kunt u op onze site bij wetgeving vinden (Programmawet inzake diesel voor pleziervaartuigen).

 

GETIJTAFELS

Kennis van het tijdstip van hoog- en laagwater is van levensbelang voor de scheepvaart, die moet afrekenen met ondiepten en zandbanken. De Vlaamse Hydrografie bepaalt de waterstanden in de getijmeetposten in Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. Uit analyse van langdurige metingen worden getijvoorspellingen berekend. Klik hier voor meer info.

MARITIEM REDDINGS- EN COORDINATIECENTRUM - SEARCH AND RESCUE

Het MRCC Oostende is het centrale meldpunt voor Search & Rescue (SAR) acties of andere incidenten op zee.

Het MRCC treedt hierbij op als SAR autoriteit binnen de Kustwachtcentrale, samengesteld uit enerzijds het MIK (Maritiem Informatie Kruispunt) te Zeebrugge en anderzijds het MRCC te Oostende.

De SAR activiteiten worden gecoördineerd vanuit het MRCC Oostende, met o.a. volgende taken:

- coördineren van SAR-acties en inzetten van ondersteunende eenheden
- coördineren van de uitvoering van medische evacuaties en assistentie
- coördineren van melding en de uitvoering van opruiming van marine
verontreinigingen
- bewaken van de noodfrequenties voor de scheepvaart
- continu opvolgen en verzekeren van de maritieme veiligheid
- registreren, rapporteren en evalueren van SAR- of andere acties

De preventiebrochure voor pleziervaart vindt u hier.

IN GEVAL VAN NOOD NEEMT U BEST DIRECT CONTACT OP MET HET MRCC-SAR OOSTENDE op het nummer 0032 (0) 59.70.10.00 of via VHF op de kanalen 9 - 16 - 67.

MARIFOONBLOKINDELING

Vanaf 01/07/2009 is de nieuwe marifoonblokindeling van het Vessel Traffic Services Scheldegebied in werking getreden. De brochure kunt u hier vinden.

WATERWEGENKAARTEN

Vlaanderen heeft vier belangrijke zeehavens. Raadpleeg de kaarten.

Raadpleeg hier de kaarten van de waterwegen in Vlaanderen.

VADEMECUM VAN DE PLEZIERVAART IN BELGIE

De nieuwe versie van het 'Vademecum van de pleziervaart in België' is hier beschikbaar. Het vademecum is een stappenplan voor de pleziervaart in België.

BEDIENINGSTIJDEN SLUIZEN EN BRUGGEN

Hier kunt u de brochure van de bedieningstijden voor sluizen en beweegbare bruggen op de Vlaamse waterwegen vinden.

PERSONAL LOCATION BEACON (PLB)

Een Personal Location Beacon of persoonlijk locatiebepaler, is een apparaat dat, wanneer het is ingeschakeld (bijvoorbeeld door contact met water), een signaal stuurt naar een satelliet. Dit signaal wordt ontvangen door de kustwacht, die dan op zijn beurt precies kan bepalen op welke coördinaten iemand of een groep zich bevindt.
PLB's zijn dus persoonlijke noodbakens die, in geval van nood, contact leggen met de reddingsdiensten. Het doel van deze toestellen, waarvan heel wat types en modellen in de handel te verkrijgen zijn, is de redding van personen versnellen.
Een minpuntje is wel dat je het toestel niet zomaar mag worden gebruikt. Wie zo'n apparaat in gebruik wil nemen, moet daarvoor een officiële aanvraag indienen bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).
Sinds kort zijn de aanvraagformulieren ook via de VYF website (Nederlandse- en Franse versie) beschikbaar.
Meer informatie via www.bipt.be

PREVENTIECAMPAGNE VEILIG TE WATER

De preventiecampagne Veilig te water legt de nadruk op de technische veiligheid en de juiste uitrusting van pleziervaartuigen. Samen met de sector werd voor de pleziervaarder een eenvoudige, makkelijk hanteerbare checklist opgesteld. Het gaat om tien elementaire voorzorgsmaatregelen die helpen om problemen op het water te voorkomen. Lees de volledige folder met de 10 punten hier.

SCHIETSECTOR LOMBARDSIJDE

Vanuit de militaire basis te LOMBARDSIJDE-NIEUWPOORT worden op een regelmatige basis zeewaartse schietoefeningen georganiseerd. Om de veiligheid van de scheepvaart te garanderen wordt dan een gedeelte van de zee (of sector genoemd) ontzegd aan alle scheepvaart.

De beschrijving van de sectoren worden jaarlijks hernomen in het "Berichten Aan Zeevarenden", BAZ, (nummer 01 §1/46) uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen afdeling Waterwegen Kust, Hydrografie) en zijn terug te vinden op de website Vlaamse Hydrografie via deze link en op de maritieme kaarten.
Noot: de zeewaartse schietoefeningen worden NOOIT georganiseerd op zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en tijdens schoolverloven.

De geplande militaire activiteiten van het schietveld en de beperkingen van het gebruik van deze sectoren door de scheepvaart worden gepubliceerd in de maandelijkse BAZ.
Om de informatie naar de verschillende gebruikers (pleziervaart, zeilclubs, visserij, ed) te verbeteren, heeft het Ministerie van Defensie meer gedetailleerde informatie omtrent het effectieve gebruik van de sectoren en de daaruit voortvloeiende beperkingen voor de scheepvaart toegankelijk gesteld via deze website.
Deze informatie wordt op een dagelijkse basis geactualiseerd.
Tevens worden de gegevens voor de volgende week verspreid via een e-mail systeem waarop geïnteresseerden zich kunnen inschrijven (zeilclubs, reders, enz...). 
Wilt u, of uw vereniging, wekelijks geïnformeerd worden en hebt u interesse om opgenomen te worden in het e-mailsysteem, stuur dan een mail naar  14AComdautodef@army.mil.be.

GELIJKWAARDIGHEID BREVETTEN

Het brevet van Yachtman wordt in Frankrijk niet rechtsreeks aanvaard. Het algemeen stuurbrevet echter wel.
Via een Evaluatiecommissie kan de houder van één van volgende certificaten een schriftelijke aanvraag richten om het beperkt of algemeen brevet, hetgeen verplicht kan zijn in het buitenland, te bekomen (kopie van identiteitskaart en certificaat bijvoegen).

Kunnen gelijkgesteld worden met het Algemeen Stuurbrevet: Yachtnavigator (kb van 21 mei 1958),Yachtman (kb van 21 mei 1958), Vaarbewijs A (kb van 23 december 1998), Rijnschipperspatent.
Kunnen gelijkgesteld worden met het Beperkt Stuurbrevet: Vaarbewijs B (kb van 23 december 1998).

Adres van de evaluatiecommissie:
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Maritiem Vervoer, Evaluatiecommissie stuurbrevetten pleziervaart, Aarlenstraat 104, 1040 Brussel,
tel: 02 233 12 81 - fax 02 230 19 69.

Geldigheid van de Belgische brevetten in het buitenland:

Vooraleer u zich naar het buitenland begeeft, ofwel met uw eigen vaartuig, ofwel met de bedoeling om daar ter plaatse een pleziervaartuig te huren, is het ten zeerste aangewezen om vooraf na te gaan of er één of ander document nodig is en of de Belgische documenten (immatriculatieplaat, snelheidsnummer, stuurbrevet voor de pleziervaart) in dat land als gelijkwaardig met de plaatselijke worden aanzien. Hiertoe kunt u contact opnemen met het bureau voor toerisme, de ambassade of het consulaat van het betrokken land hier in België of de betrokken dienst in het land:

Duitsland Bundesministerium für Verkher
Postfach 20 01 00
D-53170 Bonn
tel. 00 49 228 3 00 46 61

Frankrijk VNF Béthune,
175 rue Ludovic Boutleux
Boîte postale 820
F-62408 Béthune Cedex
tel. 00 33 321 63 24 24

Luxemburg Ministère des Transports
Service de la Navigation
Route de Machtum 36
L-6753 Grevenmacher
tel. 00 352 75 00 48 0

Nederland ANWB-watersport
postbus 93200
Nl-2509 BA Den Haag

Verder kan het nuttig zijn u te voorzien van de folder (printerinstellingen: recto-verso, korte zijde binding) omtrent de Belgische officiële brevetten, uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer waarop in vijf talen (Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans) in het kort de geldende reglementering en voorwaarden worden uitgelegd.
Op www.mobilit.belgium.be/nl/ (klik op: scheepvaart - bij "pleziervaart": Varen buitenland) zie je in de tabel een overzicht van de geldende documenten in onze buurlanden.

RADIOTELEFONIE

Het BIPT geeft de vergunningen af voor het houden en het gebruiken van radiocommunicatiestations aan boord van schepen. Klik hier voor meer informatie.

BREVET VAN YACHTMAN - YACHTNAVIGATOR

Voor de pleziervaart op zee is in België geen enkel bekwaamheidsbewijs vereist. Personen die toch een officieel brevet wensen, kunnen in België een examen afleggen. Met het brevet bewijst men zijn bekwaamheid wat van nut kan zijn bij het huren van een pleziervaartuig in België of in het buitenland.

Er bestaan twee brevetten: 

- Brevet van Yachtman voor de kustwateren(minimum 20 jaar oud)
- Brevet van Yachtnavigator voor op volle zee (minimum 21 jaar oud)

Meer informatie kunt u vinden op de site van FOD Mobiliteit (onder brevetten op zee)

WRAKKENDATABANK

In het Belgisch gedeelte van de Noordzee liggen ontelbare wrakken en obstakels.

De resultaten van deze hydrografische metingen voor de kust werden in kaart gebracht en deze kunt u samen met heel wat andere informatie over de gezonken schepen vinden in de wrakkendatabank van de Vlaamse Hydrografie.