Wetgeving Watersport en clubs

Standpunt WWSV in materie nieuwe wetgeving voor de pleziervaarder

Wind en Watersport Vlaanderen uit zijn bezorgdheid over de ontwerpen van regelgeving voor de pleziervaarder.

Er beweegt heel wat in de regelgeving voor de pleziervaart.
Dat gaat van brevettering, wettelijke uitrusting tot regels op milieu.
De sector staat positief ten opzichte van het voorstel om de verouderde wetgeving te actualiseren en om de onduidelijkheden en interpretatieverschillen in de huidige wetgeving aan te passen. Daarom zitten de partners samen met de overheid in het Federaal Overlegplatform Recreatie.
Tot onze spijt moeten we echter vaststellen dat de standpunten van Wind en Watersport Vlaanderen, na de fusie de vertegenwoordiger van 78 aangesloten sportverenigingen en 27.000 watersporters, niet voldoende gehoord worden. Het gaat om een aantal erg belangrijke ingrepen die de beoefening van de watersport beslist minder toegankelijk zouden kunnen maken. In het voorgestelde concept is sprake van een verplicht vaarbewijs voor vaartuigen die de zee kiezen, een beperkende procedure bij de registratie van het vaartuig, een te stringente uitrustingslijst, onduidelijkheid over de examenvragen voor het behalen van brevetten en de registratie voor vaartuigen die vanaf het strand vertrekken.

WWSV heeft, als representatieve federatie voor 27.000 watersporters, zijn bezwaren per brief overgemaakt aan de Minister voor Mobiliteit, François Bellot en Staatssecretaris voor de Noordzee, Philippe De Backer, en hoopt dat de toegankelijkheid van de watersport op een veilige en verantwoordelijke manier kan voortbestaan. De watersport is een sector van zachte recreatie die geen behoefte heeft aan wurgende spelregels, de statistieken bewijzen dat. (brief 1, brief 2)

We lichten hieronder graag enkele van de strijdpunten toe en hopen dat de overheid hier oor naar heeft voor over te gaan tot deze regelgeving.

Het gaat ondermeer over een verplicht vaarbewijs voor boten die de zee kiezen, de registratie van vaartuigen die vanaf het strand vertrekken en de uitrusting van pleziervaartuigen. De eerste signalen zijn positief maar we blijven de materie van dichtbij opvolgen.

Onze bezorgdheden werden overgemaakt aan de overheid maar toch zijn er nog een aantal knelpunten waarmee WWSV en de Sector het met de overheid oneens zijn, onder meer:

Memorie van toelichting - Advies Federaal Overlegplatform voor de pleziervaart - Aanpassingen wetgeving inzake vaarbewijzen voor de pleziervaarder:

"Het FOP pleit voor een status quo inzake wettelijke verplichtingen voor het verplicht bezit van een vaarbewijs. Mocht dit in de toekomst veranderen, zijn uitgebreide overgangsmaatregelen noodzakelijk. Gelet op de gebruiken in de omliggende landen en de beschikbare ongevallenstatistieken is het FOP namelijk van oordeel dat de pleziervaarder op zee niet moet beschikken over een verplicht vaarbewijs. Een eventuele verplichting voor het bezit van een vaarbewijs op zee kan worden ingevoerd op het moment hiertoe een internationaal akkoord kan worden bereikt en mits hieraan de nodige overgangsmaatregelen worden voorzien."
Art 11 voorstel wet pleziervaart: verplicht vaarbewijs voor het varen op zee

  • Plots een andere wending door de overheid: "Ieder die op de Belgische wateren een pleziervaartuig bestuurt moet houder zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs voor de categorie van pleziervaartuig dat hij bestuurt en voor de zone waarin hij vaart".
  • weliswaar met het onzeker worteltje "De Koning kan vrijstelling verlenen aan de in eerste lid..". Buiten een mondelinge toelichting en een vermelding op de presentatie op de Belgian Boat Show heeft WWSV geen enkele zekerheid om betrokken te worden bij het al dan niet opmaken van een Koninklijk Besluit dat Art. 11 zou wijzigen en het vaarbewijs niet zou verplichten.

Voorstel aanpassing tekst Art. 11

Ieder die op de Belgische wateren, met uitzondering van de zee, een pleziervaartuig bestuurt moet houder zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs voor de categorie van pleziervaartuig dat hij bestuurt en voor in de zone waarin hij vaart.
Een eventuele verplichting om houder te zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs voor het besturen van een pleziervaartuig op zee kan worden ingevoerd op het moment dat een internationaal akkoord werd bereikt en de nodige overgangsmaatregelen worden voorzien. De Koning kan vrijstelling verlenen aan de in het eerste lid voorgeschreven verplichting uit hoofde van het type pleziervaartuigen, de zone of de aard van de uitgevoerde activiteiten.

Verplichte registratie voor een vaarzone bij nieuwe of vernieuwing van de registratiebrief (ex vlaggenbrief)

  • de Federatie gaat niet akkoord dat men bij vernieuwing van de vlaggenbrief moet kiezen voor één van de vier vaargebieden
  • Standpunt WWSV: de verplichte uitrusting aan boord is afhankelijk van het vaargebied waar het vaartuig zich bevindt.

Uitrusting lijst

Enkel Epirb wordt aanvaard, PLB niet aanvaard
Standpunt van de Federatie: zowel een Epirb als een PLB zijn volwaardige noodbakens die via het satelliet Cospas/Sarsat systeem de Rescue diensten van een noodsituatie verwittigen.

Examenvragen - Standpunt van de Federatie

  • controle examenvragen ter voorkoming van absurde vragen die te weren zijn (vb. draai 2 streken bakboord terwijl er geen streek kompassen in de handel te verkrijgen zijn?)
  • publiek maken van de examenvragen - geen nutteloze geheimdoenerij waar de pleziervaarder geen baat bij heeft
  • partieel open boek examen (parate kennis - te vinden kennis - goed om weten kennis)

Praktijk examen/test - Overgangsmaatregelen

Vaarbewijzen Pleziervaart- punt 3.4: voorstel door de werkgroep: "voor examenonderdeel praktijk Navigatie voor Yachtman en Yachtnavigator kan de examenjury benoemd door de Minister vrijstelling verlenen op basis van de vaartijd, waarbij minimum 3000 mijl als gezagvoerder moet aangetoond worden, waaronder een oversteek van minimum 200 mijl en een nachttocht." Dit is geen weergave van wat er in de werkgroep door de Sector besproken is en is niet het standpunt door WWSV verdedigd.
Standpunt van WWSV:
als overgangsmaatregel praktijk ervaring dienen de voorgelegde geloofsbrieven van leden door hun aangesloten club gecertificeerd te worden, vervolgens voor validatie aan de Federatie voorgelegd en aan FOD mobiliteit overgemaakt te worden.

Standpunt WWSV: WWSV wenst betrokken te worden bij de controle en validering van de examenvragen ter voorkoming van vragen die hoofdzakelijk peilen naar de geheugencapaciteit en van vragen die niet (meer) in lijn zijn met de praktijk... We zijn voorstander van het publiek maken van de vragenlijsten We opteren voor een partieel open boek..

Registratie vaartuigen minder dan 6 meter die vertrekken vanop het strand

De wet bepaalt dat deze wet niet van toepassing is op: pleziervaartuigen kleiner dan 2.5m en waterscooters gebruikt in de Belgische wateren.
Momenteel is de lijst van uitzonderingen echter beperkt tot tuigen voor brandingssporten, kites, windsurftuigen, surfplanken, kano's, kajaks, gondels en waterfietsen.
Vanuit de federatie vragen wij om te vermijden dat de vlaggenbrief - registratie verplicht is voor vaartuigen (lees catamarans-laser-en allerlei andere 2mansboten) van minder dan 6 meter die vertrekken van het strand.
In de lijn van onze eerdere vraag voor vrijstelling registratie open catamarans, stelt WWSV de voor om volgende regel toe te voegen aan Art. 3 §2 "niet van toepassing op":

  • pleziervaartuigen tot max 6 m. lang, met maximaal 250 kg, zonder motor, zonder kajuit.

Representatieve organisaties

Om een wildgroei aan representatieve organisaties, die veelal over zeer weinig draagkracht beschikken en eerder uitgaan van particuliere initiatieven te beperken vraagt WWSV om enkel erkende federaties als representatieve organisatie te erkennen.

De federatie blijft vragende partij om via haar aanwezigheid in het Federaal Overleg Platform betrokken te worden en beidt haar diensten aan bij het opmaken van de KB's die voortvloeien uit het wetsvoorstel van wet betreffende de pleziervaart.

Documentatie

Klik hier voor een overzicht van de knelpunten opgesomt door FOD mobiliteit (PDF, 234.41 KB) en de voorgestelde oplossingen. Voor hen die dieper willen graven, hieronder de ontwerpteksten van het Federaal Overlegplatform Pleziervaart:

Klik hier om naar de website van Mobilit te gaan

Wijzigingen aan examens yachtman en yachtnavigator

In heb Belgisch Staatsblad van 01/12/2014 verscheen het Koninklijk besluit van 4 november 2014 tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende scheepvaartveiligheid

2014-11-04 kb wijziging verschillende kb scheepvaartveiligheid »

15.03.1966: K.B. betreffende de vlaggenbrieven en de uitrusting van de pleziervaartuigen.

Klik hier voor het K.B betreffende de uitrusting van de pleziervaartuigen (K.B.15.03.1966) en de vlaggenbrieven (M.B. van 08.05.1991).

Klik hier voor meer uitleg ivm de vlaggenbrieven

Zeewateren: Uitrusting verplicht aan boord van pleziervaartuigen

Reddingsmiddelen:

- een reddingsgordel voor iedere opvarende
- een lichtgevende reddingsboei indien het vaartuig nachtelijke tochten onderneemt
- afdoende noodseinen, waaronder vuurpeilen

Nautische Instrumenten:

magnetisch kompas, navigatielichten, misthoorn en dieplood

Uitrustingsmaterieel:

anker, hamer, bootshaak, pomp of hoosvast, electrische lamp geschikt voor het geven van lichtsignalen, voldoende aantal roeispanen met dollen, 20 meter tros, blusapparaat voor de motorjachten en volledig stel zeilen voor de zeiljachten

Heel- en verbandmiddelen:

waterdichte doos inhoudende het nodige verband en andere gewone farmaceutische producten.

Overige:

- een jaarlijks getijenboekje dat geldig is in de gebieden waar het vaartuig vaart;
- een bijgewerkte zeekaart van de gebieden waar het vaartuig vaart;
- een exemplaar van de Belgische politie- en scheepvaartreglementen en het Internationaal Aanvaringsreglement (verkrijgbaar: Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel, Tel 02/277.31.11 en bij Dienst Scheepvaartcontrole, Natiënkaai 5, 8400 Oostende Tel 059/50.09.25 en Dienst Scheepvaartcontrole, Olijftakstraat 7-17, 2060 Antwerpen Tel 03/220.74.28).
- een exemplaar van de scheepvaartreglementen die in de door het vaartuig bezochte gebieden gelden.

- Op het achterschip van de pleziervaartuigen in het bezit van een vlaggebrief moet in duidelijk te onderscheiden letters de naam en de thuishaven van het vaartuig worden aangebracht.


Zeewateren: Uitrusting voor kano's, kajaks en dergelijke kleine pleziervaartuigen

Meertouw van ten minste 10 meter lengte
Opblaasbare reddingsboei of opblaasbare kussens
Opblaasbare puntluchtzakken voor en achter als het vouwboten betreft
Scheepvaartreglementen
Reservepaddel als het éénzitters betreft
Kleine misthoorn of dubbele toonfluit
Enterhaakje

Belgische kust: Uitrusting Plankzeilen

Moeten een isotherm pak in goede staat dragen en twee waterdicht verpakte handstakellichten (noodsignalen, vuurpijlen) bij zich hebben.
De zeilplanken moeten voorzien zijn van een bevestigingssysteem van de mast aan de plank.

Binnenwateren: Uitrusting Pleziervaartuigen

Eén of meer pagaaien of roeispanen.
Voor iedere persoon, binnen handbereik, hetzij een reddingsgordel, een reddingskussen of een reddingsvest.
Touw van 30 meter.
Eén of meer meertouwen van 10 meter.
Anker of dreg.
Hoosvat of handpomp.
Misthoorn of toeter.
Goedgekeurde poederblusser voor de boten voorzien van een motor.

28.03.2001 K.B. inzake speeltoestellen en speelterreinen

Heel wat watersportclubs beschikken over speelterreinen en/of speeltoestellen.

Een speelterrein is elke speeltuin, elk speelplein, elke speelplaats waar minstens één speeltoestel aanwezig is dat door kinderen of jongeren collectief gebruikt wordt om te spelen. De uitbater van het speelterrein is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van de installaties en het terrein. Als ouder of begeleider blijft men natuurlijk wel verantwoordelijk voor het gedrag van zijn kinderen.

Verplichtingen voor de uitbaters van speelterreinen

Als uitbater is men verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltoestellen en -terreinen.
Een speelterrein mag slechts uitgebaat worden als aan de algemene veiligheidsverplichtingen voldaan is. Hiervoor moeten volgende stappen doorlopen worden:

- uitvoeren van een risicoanalyse
- opstellen van preventiemaatregelen
- toepassen van deze preventiemaatregelen tijdens de opstelling en de uitbating van - het speelterrein
- opstellen van een inspectie- en onderhoudsschema:
  - regelmatig nazicht: dagelijks of wekelijks,
  - onderhoudswerkzaamheden: maandelijks of tweemaandelijks,
  - periodieke controles: jaarlijks.

Volgende inlichtingen moeten door de uitbater duidelijk aangegeven worden en leesbaar zijn:

de naam en contactgegevens van de uitbater, een unieke alfanumerieke identificatie voor elk speeltoestel (per speelterrein), een algemeen reglement en eventuele waarschuwingen in de talen van het taalgebied van het speelterrein of onder vorm van duidelijke en ondubbelzinnige iconen.

Onthoud dat bordjes met waarschuwingen zoals "gebruik op eigen risico" (of gelijkaardige vermeldingen) niet toegelaten zijn.

Door het bijhouden van een logboek kan men als uitbater op een efficiënte manier aantonen dat de verplichtingen van de reglementering gevolgd werden.

De algemene veiligheidsvoorschriften voor speelterreinen en speeltoestellen staan in de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten.

De specifieke eisen voor speeltoestellen en voor het uitbaten van speelterreinen werden verder uitgewerkt in volgende koninklijke besluiten:

het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen, en
het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen.

31.05.2001 K.B. tot wijziging KB wat het windsurfen betreft

Klik hier voor de reglementering windsurfen op zee

27.12.2004: Programmawet inzake diesel voor pleziervaartuigen

Uittreksel uit de programmawet van 27 december 2004 inzake diesel voor pleziervaartuigen

In de media circuleren nogal wat berichten betreffende de diesel voor pleziervaartuigen. Wij verwijzen hier naar een uittreksel uit de programmawet van 27.12.2004, waarin de bedoelde vrijstelling is opgenomen (art. 429, §1, g) en §2, g), en waarbij op het einde van dit artikel vermeld staat dat de vrijstelling geldt tot 31.12.2006. Via deze link vindt u alle informatie die we hierover verzameld hebben. Met dank aan BDO voor hun efficiëntie en geleverde werk.

13.12.2005: K.B. tot het verbieden van roken in openbare plaatsen + wijziging 06.07.2006

Het rookverbod dat op 1 januari 2006 van kracht is gegaan heeft ook z'n gevolgen voor alle sportclubs. Lees hier de korte samenvatting en praktische richtlijnen, hier vindt u het volledige KB betreft het rookverbod voor alle openbare plaatsen & sportclubs.

24.05.2006: K.B. Vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden

KB inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden

Billijke vergoeding

Het Regeerakkoord 2004 - 2009 bepaalt dat de Vlaamse overheid de billijke vergoeding financieel ten laste zal nemen van de lokale verenigingen die voornamelijk uit vrijwilligers bestaan. Klik hier voor meer uitleg.

SABAM

Clubs die meer informatie wensen over de SABAM regelgeving kunnen via deze link meer informatie bekomen.

KB 21/02/2011: tot wijziging KB 15 maart 1966 en 04 augustus 1981 inzake plankzeilen en plankvliegeren

Klik hier voor het KB tot wijziging van het KB van 15 maart 1966 betreffende de vlaggenbrieven en de uitrusting van de pleziervaartuigen en van het koninklijk besluit van 04 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de belgische kust (Publicatie 08/03/2011)

De VYF werkt in overleg met VVW en samen met alle strand- en kiteclubs aan een veilige kitesport die de vrijheid die deze sport zo aantrekkelijk maakt blijft behouden. Meer info op de VYF Kitesafe website. 

Reglement Provincie West-Vlaanderen inzake plankvliegeren

Klik hier voor het algemeen provinciaal reglement inzake plankvliegeren.
Meer info op de VYF kitesafe website.

16.01.2013: Wet houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij

Op 16 januari is er in het Belgisch Staatsblad een wet verschenen houdende de diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij. 

Klik hier om deze wet te lezen »

04.05.2014: K.B. Wijziging wetgeving pleziervaartuigen op de binnenwateren (dus ook kustjachthavens, kanaal Gent-Terneuzen, Beneden Zeeschelde, Gemeenschappelijke Maas,zeekanaal Brussel-Rupel)

Op 4 april 2014 werd een koninklijk besluit ondertekend waarbij er wijzigingen worden aangebracht aan de wetgeving voor pleziervaartuigen op de binnenwateren. De voornaamste wijzigingen van dit besluit, dat in werking treedt op 1 mei 2014, zijn:

1. Immatriculatie is enkel nog verplicht voor kleine pleziervaartuigen (L<20m)
2. De lijst met uitzonderingen voor immatriculatie
3. Vaartuigen in bezit van een immatriculatieplaat blijven in regel voor zover de eigendom niet wijzigt.
4. Enkel grote pleziervaartuigen (L≥20m) moeten nog worden gemeten
5. Wijziging in het toepassingsgebied van het gewijzigde Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (Zie immatriculatie voor Beneden Zeeschelde, Haven van Gent, Gent, Terneuzen, Zeebrugge-Brugge,Oostende-Brugge)
6. Watersporters op de binnenwateren, in de havens en op de stranden van de kust kunnen zich aan alcohol- en drugcontroles verwachten. Het vernieuwde Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) maakt die controles voortaan mogelijk.
Het APSB vermeldde al een verbod op dronkenschap, maar het vernieuwde reglement bepaalt nu ook op welke manier de politie controles kan uitoefenen. De controles zullen op dezelfde manier gebeuren als in het wegverkeer. Ook de straffen zullen gelijkaardig zijn aan die op de weg, al zal dat ook
afhangen van de beoordeling van het parket.

Het gewijzigde Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren, alsook een nieuwe versie van de brochure "vaarregels in beeld" en de folder "vaarregels", kunt u hier terug vinden.

Dit is het tweede besluit in een reeks van 3 die tot doel hebben de registratie van alle pleziervaartuigen in België te moderniseren. Hou de rubrieken op de website FOD met betrekking tot registratie van pleziervaartuigen in het oog. Van zodra nieuwe informatie ter beschikking is zal deze daar worden gepubliceerd. (Volg de link naar pleziervaart, vaartuig en dan bij immatriculatie en vlaggenbrief).

Een nieuwe versie van het vademecum voor de pleziervaart is eveneens ter beschikking op deze link.

Het KB kunt u hier in 3 delen vinden:

- Deel 1

- Deel 2

- Deel 3

 

 

 

17.02.2014: KB inzake grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen.

Op 17 februari 2014 werd een nieuw Koninklijk Besluit "houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen" gepubliceerd. Er is ook de omzendbrief DMGC 00.001.909 van 1 april 2014 die de toepassing van het KB regelt in afwachting van een nieuwe instructie.
Onder liquide middelen dient te worden verstaan: contant geld en verhandelbare documenten aan toonder met uitsluiting van bankbiljetten en muntstukken, die enkel een verzamelwaarde hebben, alsmede edelstenen en kostbare metalen).
Dit KB kan gevolgen hebben voor de Vlaamse kustjachthavens, meer bepaald voor de pleziervaartuigen die vanuit België vertrekken naar een land buiten de E.U (bv. Noorwegen) of omgekeerd.

Reizigers die met een bedrag van 10.000 € of meer de Europese Unie wensen binnen te komen of te verlaten via België, moeten dit aangeven bij de douane in de laatste lidstaat waar de Unie verlaten wordt of de eerste lidstaat waar binnengekomen wordt. Vb. Oostende - Kiel - Bergen (Noorwegen): de aangifte moet in Kiel worden ingediend.

Intracommunautair bestaat slechts een aangifteplicht als de reiziger bij een grensoverschrijdende beweging door een controlerende autoriteit wordt gevraagd of hij een dergelijk bedrag in liquide middelen bij heeft. Een jacht dat tussen het Verenigd Koninkrijk en België vaart kan (los van praktische oogpunten) gevraagd worden naar het bezit van cash. De opvarenden zijn op dat moment verplicht om de aangifte in te vullen (kb 26 januari 2014)

Klik hier voor het KB

Klik hier voor het aangifteformulier